تجهیزات هتل و رستوران حائری +۹۸-۰۵۱-۳۸۴۶۵۸۹۰-۹۲

انواع Libbey

 • ۱۶۵۰ Chicago - Libbey

  ۱۶۵۰ Chicago

  ۴۵۴
 • ۱۶۶۱ Super Sham - Libbey

  ۱۶۶۱ Super Sham

  ۴۳۸
 • ۲۳۱۲ Vibe - Libbey

  ۲۳۱۲ Vibe

  ۴۵۳
 • ۲۵۲۳ Chicago - Libbey

  ۲۵۲۳ Chicago

  ۴۶۶
 • Flute Glass Bud Vase ۲۸۲۴ - Libbey

  Flute Glass Bud Vase ۲۸۲۴

  ۴۵۱
 • Catalina ۳۸۲۸ - Libbey

  Catalina ۳۸۲۸

  ۴۶۵
 • Gibraltar ۱۵۲۳۱ - Libbey

  Gibraltar ۱۵۲۳۱

  ۴۵۱
 • Gibraltar ۱۵۲۵۶ - Libbey

  Gibraltar ۱۵۲۵۶

  ۴۶۶
 • Endeavor ۱۵۷۱۴ - Libbey

  Endeavor ۱۵۷۱۴

  ۴۶۲
 • Endeavor ۱۵۷۳۳ - Libbey

  Endeavor ۱۵۷۳۳

  ۴۶۲
 • Gibraltar Twist ۱۵۷۵۴ - Libbey

  Gibraltar Twist ۱۵۷۵۴

  ۴۳۲
 • Elan ۱۵۸۱۴ -

  Elan ۱۵۸۱۴

  ۴۶۰
 • Hard Cider ۵۴۰ - ۱۴۸ ml -

  Hard Cider ۵۴۰ - ۱۴۸ ml

  ۳۵۴
 • Hard Cider ۵۴۵ - ۴۷۳ ml -

  Hard Cider ۵۴۵ - ۴۷۳ ml

  ۳۵۶
 • Irish ۵۲۹۲  -

  Irish ۵۲۹۲

  ۴۴۸
 • Case ۵۱۱۰ -

  Case ۵۱۱۰

  ۴۵۵
 • Splash Dessert Glass ۳۴۱۹ -

  Splash Dessert Glass ۳۴۱۹

  ۴۵۹
 • Governor Clinton ۳۷۲۲ -

  Governor Clinton ۳۷۲۲

  ۴۶۱
 • Embassy ۳۷۲۵ -

  Embassy ۳۷۲۵

  ۴۳۳
 • Embassy Royale ۳۷۵۰ -

  Embassy Royale ۳۷۵۰

  ۴۶۱
 • Teardrop ۳۹۱۱ -

  Teardrop ۳۹۱۱

  ۶۱۶
 • Teardrop ۳۹۱۴ -

  Teardrop ۳۹۱۴

  ۴۵۳
 • Teardrop ۳۹۱۵ -

  Teardrop ۳۹۱۵

  ۴۵۴
 • Teardrop ۳۹۹۶ -

  Teardrop ۳۹۹۶

  ۴۵۷
 • Embassy ۳۸۰۴ -

  Embassy ۳۸۰۴

  ۴۶۷
 • Citation ۸۴۶۶ -

  Citation ۸۴۶۶

  ۴۴۹
 • Martini Chiller Set ۷۰۸۵۵ -

  Martini Chiller Set ۷۰۸۵۵

  ۴۶۰
 • Vina ۷۵۰۷ -

  Vina ۷۵۰۷

  ۴۷۵
 • Bravura ۷۷۰۰ -

  Bravura ۷۷۰۰

  ۴۸۰
 • Embassy ۳۷۷۱ -

  Embassy ۳۷۷۱

  ۴۲۴
 • Dimple Stein ۵۳۵۵ -

  Dimple Stein ۵۳۵۵

  ۴۸۵
 • Farmhouse ۷۰۳۵۵ -

  Farmhouse ۷۰۳۵۵

  ۴۴۹
 • Mason Jar ۹۷۰۸۴ -

  Mason Jar ۹۷۰۸۴

  ۴۶۴
 • Oktoberfest Beer Mug ۱۲۰۲۹۵۲۱ -

  Oktoberfest Beer Mug ۱۲۰۲۹۵۲۱

  ۴۵۵
 • Square Ashtray ۵۱۴۳ -

  Square Ashtray ۵۱۴۳

  ۴۵۱
 • Round Ashtray ۵۱۵۶ -

  Round Ashtray ۵۱۵۶

  ۴۶۵
 • Safety Ashtray ۵۱۶۴ -

  Safety Ashtray ۵۱۶۴

  ۴۶۸
Copyright @ 2011 HaeriGroup.All Rights Reserved
/ طراحی و پیاده سازی توسط گروه نرم افزاری مهام
wit icon haerigroup log icon icon icon icon